منو

آموزش  تنها راه رسیدن به جوامع پیشرفته  است و باید همگانی گردد

دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران، اهداف و عملکردها

مرکز آموزش و تحقیقات دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران

دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران

دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران با حضور موثر در فضاهای اقتصادی، اجتماعی کشور، ماموریت خود را کمک به توسعه علوم و تکنیکهای مدیریتی، جهت تحول و بهسازی سازمانها و دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، خدماتی کشور میداند و می کوشد تا رهبران و مدیران را با هر اندازه از حجم مدیریت، یاری نماید و نیز مهارتهای مورد نیاز مدیران، کارشناسان سازمانها را در شرایط حال و آینده توسعه داده و آنها را در تشخیص مسائل و چالشهای فرا رو و انتخاب راهکارها از طریق مشاوره، پژوهش و نظر سنجی یاری رساند.

logo-dabirkhane
cropped-Logo-markaz.jpg

مرکز آموزش و تحقیقات دبیرخانه

به همین منظور مرکز آموزش و تحقیقات وابسته به دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران با توسعه و تعالی عملکرد دستگاهها و سیستمهای مدیریتی، از طریق طرح مباحث و اندیشه های نو و آموزشهای لازم در دو بخش مدیریتی و اجرایی با رویکرد ارزشی در حوزه مدیریت، باعث رسیدن به نظام اجرایی پویا و کارآمد می گردد.

لایه پارالاکس

اهداف و عملکرد مرکز توسعه آموزش

اهداف مرکز آموزش و تحقیقات دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران:

  • ارتقاء تخصص و مهارتهای مدیران و کارکنان در زمینه های مدیریتی و علوم وابسته به آن
  • طراحی و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مدیران و کارشناسان
  • فراهم سازی زمینه های بین المللی برای برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت
  • ارتقاء دانش و تخصص کارکنان یک مجموعه

نوع عملکرد مرکز آموزشی و تحقیقات دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران:

  • طراحی و برگزاری دوره های آموزش تخصصی برای مدیران ارشد و عالی رتبه سازمانها و شرکتهای معتبر
  • طراحی و برگزاری دوره­ های آموزش کوتاه مدت
  • طراحی و برگزاری دوره های آموزش کارگاهی
  • طراحی و برگزاری دوره های بهبود مدیریت برای مدیران در سطوح مختلف

بخشی دوره های آموزشی

این دوره ها به صورت تخصصی برای مدیران برگزار می گردد.